Slogan

TỔNG HỢP CÁC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

A.  TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI, ĐẦU TƯ MỞ RỘNG, NÂNG CÔNG SUẤT

Trước khi triển khai xây dựng dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường như sau:

 • 1.  Đánh giá tác động môi trường

Áp dụng đối với các Dự án thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019.
►  Xin chi tiết về hồ sơ này:https://moitruonggreen.com/bao-cao-danh-gia-tac-dong-mt-nc18.html
 

 • 2.  Kế hoạch Bảo vệ Môi trường

Áp dụng đối với các Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất thuộc đối tượng quy định tại Cột 5 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019.

 

 • 3.  Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Áp dụng đối với các Dự án thuộc đối tượng quy định tại Cột 4 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019.

Thời gian thực hiện: sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đã cam kết trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt trước đó.

B. SAU KHI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện các hồ sơ môi trường như:

 • 1.  Quan trắc môi trường định kỳ 

Thực hiện định kỳ theo cam kết trong Hồ sơ môi trường (Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường Chi tiết,…) hoặc theo Thông tư 04/2015/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định Cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
        ►  Xin chi tiết về hồ sơ này https://moitruonggreen.com/bao-cao-giam-sat-mt/bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky-c15n24

 

 • 2.  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Được quy định tại thông tư 25/2019/TT – BTNMT. Báo cáo này tích hợp các loại báo cáo định kỳ hằng năm của Doanh nghiệp như: Báo cáo quan trắc môi trường, Báo cáo quan trắc tự động, Báo cáo quản lý CTNH, Báo cáo quản lý CTSH, Báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Báo cáo quản lý phế liệu, Báo cáo khai thác khoáng sản.
       

 • 3.  Sổ chủ nguồn thải hoặc Báo cáo quản lý Chất thải nguy hại (CTNH) lần đầu
 • ►  Đối tượng phải thực hiện Sổ chủ nguồn thải CTNH

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh Chất thải nguy hại > 600 kg/năm bắt buộc phải lập Sổ chủ nguồn thải CTNH theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý Chất thải nguy hại.
       ►  Xin chi tiết về hồ sơ này:https://moitruonggreen.com/chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai/so-dang-ky-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai-c23n12
 

 • ► Đối tượng phải thực hiện Báo cáo quản lý CTNH lần đầu 
 • ♦     Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm.
 • ♦     Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hằng năm với tổng số lượng không quá 600 kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stokholm về các chất hữu cơ khó phân hủy.
 • ♦     Cơ sở dầu khí ngoài biển.
 • 4.  Hồ sơ xả thải nước thải ra nguồn tiếp nhận 

Áp dụng đối với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc xả thải vào nguồn nước tiếp nhận > 5 m3/ngày.đêm theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và < 5 m3/ngày.đêm đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


5.  Hồ sơ xin khai thác nước dưới đất

Áp dụng đối với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc khai thác nước dưới đất > 10 m3/ngày.đêm theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

 • 6.  Hợp đồng vận chuyển, xử lý Chất thải nguy hại 

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại gọi chung là Chủ nguồn thải CTNH, phải ký hợp đồng để chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép hành nghề Quản lý CTNH.

 

Công ty cổ phần tư vấn MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN  đang tư vấn và thực hiện các Hồ sơ môi trường sau:

-------------------- ♦ O ♦ --------------------

Liên hệ ngay với Công Ty CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN , để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN 

TRỤ SỞ: Số 10, ngõ 49, xóm Hồng Thái, thôn Hoàng Xá, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Hà Nội

VPĐD: Khu B, dịch vụ Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Fanpage: https://www.facebook.com/GREEN.INVIRONMENT

Email: moitruongxaydunggreen@gmail.com

Hotline: 0987546627

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0888246345
 • Tư vấn 1
  098.754.6627
 • Mr Tiến Quyền
  0988263638
 • Mr. Linh
  08.88.246.345
 • Ms. Ngọc Ánh
  0359650213
 • Ms Thiên Trang
moi truong green -->