Slogan

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

       1. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
       2. DỰ ÁN NÀO CẦN CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ?Căn cứ vào Điều 39 Luật BVMT 2020 quy định về đối tượng phải có giấy phép môi trường như sau:
 1. Dự án đầu tư nhóm I (dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao), nhóm II (dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường) và nhóm III (dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường) có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức đều phải có giấy phép môi trường.
Trong đó:
Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:
Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn, dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường, dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.
Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, bao gồm:
Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình.
Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường, dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.
Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, bao gồm:
Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ.
Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải.
 1. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
 2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.
                                                                                                                                    
Hình ảnh minh họa
 
        3. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG NÀO ?
Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường như sau:
Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).
Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:
 • Nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, dòng nước thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải, vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải.
 • Nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải tối đa, dòng khí thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải, vị trí, phương thức xả khí thải.
 • Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung.
 • Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại, mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.
 • Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
        4. NỘI DUNG CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG ?
 • Nguồn phát sinh nước thải, lưu lượng xả nước thải tối đa, dòng nước thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải, vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải.
 • Nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải tối đa, dòng khí thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải, vị trí, phương thức xả khí thải.
 • Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung.
 • Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại, mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.
 • Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
        5. THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ BAO LÂU ?
       Căn cứ khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thời hạn của giấy phép môi trường như sau:
 • Đến 7 năm đối với dự án đầu tư nhóm I.
 • Đến 7 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I
 • Đến 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
 • Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).
        6. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm:
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường.
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.b.
        b. Trình tự và thủ tục về giấy phép môi trường
Chủ dự án đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp GPMT đến các cơ quan có thẩm quyền
Cơ quan có thẩm quyền cấp GPMT có trách nhiệm tổ chức, tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh.
Trường hợp dự án đầu tư có hoạt động xả thải nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó.
Trường hợp dự án đầu tư nằm trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cơ quan.cấp GPMT phải lấy ý kiến văn bản của chủ đầu tư xây dựng.
        c. Thời hạn cấp giấy phép môi trường
Hồ sơ được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:
 • Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 • Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
        d. Giấy phép môi trường được cấp lại
 • Giấy phép hết hạn.
 • Dự án đầu tư có sự thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường

       e. Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường

Khi chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến mức phải tước quyền sử dụng giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
       f. Thu hồi giấy phép môi trường
 • Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.
 • Giấy phép có nội dung trái quy định pháp luật.
       g. Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường
Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất có trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điểu chỉnh GPMT
Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương.
Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy Ban nhân dân cấp.Tỉnh, Huyện theo quy định của pháp luật
Mọi chi tiết xin liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn một cách cụ thể nhất.
Công ty CP Tư vấn môi trường xây dựng và thương mại Green là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các thủ tục liên quan đến môi trường, quan trắc môi trường lao động cho các doanh nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời nhất.
 • Với đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu, giàu kinh nghiệm.
 • Có đầy đủ hệ thống trang thiết bị hiện đại, đảm bảo chính xác.
 • Quá trình quan trắc và khảo sát diễn ra nhanh chóng, không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của các doanh nghiệp
 • Hướng dẫn thủ tục nhanh chóng, chất lượng.
 • Đưa ra kiến nghị và đề xuất tối ưu nhất cho doanh nghiệp.
 • Chi phí hợp lý
 
CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XD VÀ TM GREEN
PHÒNG THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
    Email: phantichgreen@gmail.com
Địa chỉ : DV 5, E14, Khu B, dịch vụ Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Hotline: 02463.26.36.10
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0888246345
 • Tư vấn 1
  098.754.6627
 • Mr Tiến Quyền
  0988263638
 • Mr. Linh
  08.88.246.345
 • Ms. Ngọc Ánh
  0359650213
 • Ms Thiên Trang
moi truong green -->