Slogan

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 4m3

Khả năng xử lý: theo QCVN 14 : 2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt 

Đầu vào

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ trung bình
1 PH 6.8
2 Chất rắn lơ lửng SS 220
3 Tổng chất rắn TS 720
4 COD 500
5 BOD 250
6 Tổng N 40
7 Tổng P 8

Đầu ra

TT Thông số Đơn vị Giá trị
A B
1 PH - 5–9 5 – 9
2 Chất rắn lơ lửng SS mg/l 30 50
3 Tổng chất rắn TS mg/l 50 100
4 COD mg/l 5 10
5 BOD mg/l 30 50
6 Tổng N MPN/100 ml 3.000 5.000
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0888246345
 • Tư vấn 1
  098.754.6627
 • Mr Tiến Quyền
  0988263638
 • Mr. Linh
  08.88.246.345
 • Ms. Ngọc Ánh
  0359650213
 • Ms Thiên Trang
moi truong green -->